Semalt hünärmeni ajaýyp işleýän SEO strategiýalaryny açýar

Üstünlikli SEO marketing diňe açar sözlere daýanmaýar. Maksatly diňleýjilere onlaýn nagyşlary, soraglary we maksatlary ýaly has çuňňur düşünmek hem zerurdyr. Häzirki bazarda sagdyn SEO-ny saklamak, esasan, marketologyň ulanyjynyň niýetini näderejede kanagatlandyrýandygyna baglydyr. Sahypada hil mazmuny bolup biler, emma gelýänleriň uly ulanyjy tejribesine eýe bolmagyny üpjün etmek, zerurlyklaryna çözgütler bermek bilen utgaşýar.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow bu ýerde marketing kampaniýaňyzy güýçlendirmek üçin amaly strategiýalary açýar.

SEO

Google her ýyl ýüz gezekden gowrak esasy algoritmlerine bilkastlaýyn üýtgeşmeler girizýär. SEO marketingini kynlaşdyrýar, sebäbi gözleg netijelerinde ýokary dereje bermek üçin bir sahypany özboluşly optimizirlemegiň takyk usuly ýok.

Bu täsirlere garşy durmagyň iň gowy usuly, düýbünden üýtgemeýän elemente: halka ünsi jemlemekdir. Maksatly diňleýjiniň zerurlyklaryny we gözleg niýetini bilenden soň, töwereginde mazmun gurmak aňsat bolýar. Diňe gysga möhletli döwürde size gowy dereje berjek açar sözlere bil baglamakdan has gowudyr.

Mazmun marketinginde ulanyjy niýetini birleşdirmek marketologlar üçin hem möhümdir, sebäbi olar bazar gözleglerini aňsatlyk bilen alyp bilerler. Gözleg motorlaryny özleri ulanyp, bir soraga jogap tapmazdan ozal gözleg prosesiniň göreşi, gözleg motorlarynyň dürli netijeleri almak üçin hödürleýän opsiýalary we gözleg sözlemleri iň möhüm netijeleri bererler.

UX

Gözleg motory bilen işleýän wagtyňyz ulanyjynyň niýeti boýunça geçirilen derňew, marketologlaryň has köp ulanyjy tejribesini ösdürmegine ep-esli täsir edýär. Gowy ulanyjy tejribesi, SEO kampaniýasyny durmuşa geçirmäge meňzeýär, sebäbi göz öňünde tutulan diňleýjilere duýgudaşlyk duýgusyny talap edýär. Tejribe zerurlyklaryny, marketolog hökmünde iň gowy ýol diýip pikir edýän zadyňyza görä düzmek aňsat. Şeýle-de bolsa, has giň diňleýjiler üçin birneme has gyzykly bolýar.

UX-ny dizaýn etmek, maksatly ulanyjylar üçin hil mazmunyny döretmek boýunça görkezme hökmünde hereket etmeli ep-esli gözlegleri talap edýär. Ulanyjy bazasynyň zerurlyklaryny öwrenmek, şol zerurlyklara hyzmat etmek üçin sahypada goýjak mazmunyňyzy habar bermäge kömek etmelidir. Gözlegler näçe çuňlaşsa, iň gowy hyzmatlary we tejribäni hödürlemek üçin sahypany has gowy düzüp bilersiňiz.

Kim muny iň gowy edýär?

SEO: Ulanyjylara çalt we täsirli görnüşde iň takyk netijeleri berýän saýtlar, niýetini kanagatlandyrýanlaryň arasynda. Google-yň esasy maksady, ýokary ulanyjy tejribesini üpjün etmek, iň ýokary hilli onlaýn çeşmeleri bolan saýtlaryň iň güýçli SEO bolmagydyr. Mazmuny köpeltmeýärler ýa-da inçe mazmunly ulanmaýarlar, gara şlýapa SEO strategiýalaryny ulanmaýarlar, ykjamlaşdyrylan, ýükleýiş tizligi ýokary we aňsatlyk bilen hereket edip bilýärler.

Wikipediýa. Google-yň hil gollanmasyna eýerýär, şonuň üçin SERP-de ilkinji netijeleriň arasynda peýda bolýar. Şeýle bir täsirli welin, Google öz maglumatlaryny bilim grafiginde ulanýar. Esasy sözleriň köpüsini öz içine alýan, soraglara jogap berýän, hiç hili topar ýok jikme-jik maglumat berýär. Bu mahabatsyz tejribe we has anyklaşdyrmak üçin peýdaly baglanyşyklary hödürleýär.

IMDb.com. Filmler ýa-da teleýaýlymlar barada maglumat berlende ýokary derejeli gözleg netijeleriniň arasynda. Ol üpjün edýär:

  • Ekran: guramaçylykly we özüne çekiji maglumat bermek üçin iýerarhiýalary ulanýar.
  • Elýeterlilik: täze we gaýdyp gelýän ulanyjylar üçin ykjam .
  • Ulanylyşy: ulanmak üçin anyk wariantlary bolan gaty interaktiw interfeýsi bar.
  • Gymmatlyk: gysga, grafiki tejribe, şeýle hem jikme-jik, ýokary hilli mazmunda maglumatlary görkezýär.

mass gmail